Sep 09 MKG - Kagoshi
100 Arbeiten preisgekrönter Korbflechtmeister
aus den 1880er und 1890er Jahren


18. Sep. 2009 - 4. Apr. 2010


Aug 09 Ostrale
Ostrale 2009, Dresden

14. Aug. 2009 - 6. Sep. 2009
© Japan Art - Galerie Friedrich Mueller Feedback Newsletter Blog Imprint Terms & Conditions
 inquiries  0  de/en